Print

Medical service price list

Kods LV ENG RU EUR
01.01 Ārsta-internista,speciālista konsultācija (pirmreizēja) Doctor-internist, specialist consultation (first time) Врач-терапевт, консультация специалиста (первый раз) 40,00
01.01.01 Ārsta ķirurga konsultācija (pirmreizēja) Doctor-surgeon consultation (first time) Консультация врача-хирурга (первая) 40,00
01.01.02 Ārsta neirologa konsultācija (pirmreizēja) Doctor's consultation with a neurologist (first time) Консультация врача невролога (первая) 40,00
01.01.03 Ārsta rinolaringologa konsultācija (pirmreizēja) Consultation of a rhinolaryngologist (first time) Консультация риноларинголога (первый раз) 40,00
01.01.04 Ārsta oftalmologa konsultācija (pirmreizēja) Ophthalmologist consultation (first time) Консультация офтальмолога (первая) 40,00
01.01.05 Ārsta dermatologa konsultācija (pirmreizēja) Dermatologist consultation (first time) Консультация дерматолога (первая) 40,00
01.02 Atkārtota ārsta-internista,speciālista konsultācija Repeated doctor-internist, specialist consultation Повторная консультация врача-терапевта, консультация специалиста 30,00
01.02.01 Atkārtota ārsta-ķirurga konsultācija Repeated doctor-surgeon consultation Повторная консультация врача-хирурга 30,00
01.02.02 Atkārtota ārsta-neirologa konsultācija Repeated consultation with a doctor-neurologist Повторная консультация врача-невролога 30,00
01.02.03 Atkārtota ārsta-rinolaringologa konsultācija Repeated doctor-rhinolaryngologist consultation Повторная консультация врача-риноларинголога 30,00
01.02.04 Atkārtota ārsta- oftalmologa konsultācija Repeated consultation with an ophthalmologist Повторная консультация офтальмолога 30,00
01.02.05 Atkārtota ārsta-dermatologa konsultācija Repeated doctor-dermatologist consultation Повторная консультация врача-дерматолога 30,00
01.03 Pirmreizēja ārsta-ginekologa konsultācija First-time doctor-gynecologist consultation Первичная консультация врача-гинеколога 40,00
01.04 Atkārtota ārsta-ginekologa konsultācija Repeated doctor-gynecologist consultation Повторная консультация врача-гинеколога 30,00
01.05 Medicīniskās komisijas priekšsēdētāja slēdziens (šoferu,ieroču atlaujām .) Conclusion of the chairman of the medical commission (for driver's and weapons permits.) Заключение председателя медицинской комиссии (для водительских и оружейных удостоверений.) 10,00
01.06 Arodslimību ārsta slēdziens Conclusion of the occupational disease doctor Заключение врача по профессиональным заболеваниям 19,00
01.07 Ārstu - speciālistu profilakstiskā apskate (obligātā veselības pārbaude) Preventive examination by doctors - specialists (mandatory health check-up) Профилактические осмотры у врачей-специалистов (обязательная диспансеризация) 12,00
01.07.01 Ārstu-speciālistu prof.apskate (oftalmologs) Professional examination of doctors-specialists (ophthalmologist) Профессиональная экспертиза врачей-специалистов (офтальмолог) 12,00
01.07.02 Ārstu-speciālistu prof.apskate (otorinolaringologs) ->OVP Prof. examination of doctors-specialists (otolaryngologist) ->OVP Проф.осмотр врачей-специалистов (оториноларинголог) ->ОВП 12,00
01.07.03 Ārstu-speciālistu prof.apskate (neirologs) ->OVP Prof. examination of doctors-specialists (neurologist) ->OVP Проф.осмотр врачей-специалистов (невролог) ->ОВП 12,00
01.07.04 Ārstu-speciālistu prof.apskate (ķirurgs) ->OVP Professional examination of doctors-specialists (surgeon) ->OVP Профессиональная экспертиза врачей-специалистов (хирургов) ->ОВП 12,00
01.07.05 Ārstu-speciālistu prof.apskate (narkologs) ->OVP Prof. examination of doctors-specialists (narcologist) ->OVP Проф.осмотр врачей-специалистов (нарколог) ->ОВП 12,00
01.07.06 Ārstu-speciālistu prof.apskate (psihiatrs) ->OVP Professional examination of doctors-specialists (psychiatrist) ->OVP Профессиональная экспертиза врачей-специалистов (психиатров) ->ОВП 12,00
01.07.07 Ārstu-speciālistu prof.apskate (internists) ->OVP Professional examination of specialist doctors (internist) ->OVP Профессиональная экспертиза врачей-специалистов (терапевтов) -> OVP 12,00
01.08 Ārstu - speciālistu mājas vizīte Home visit of doctors - specialists Выезд на дом врачей - специалистов 40,00
01.09 Ārsta apskate pirms potes Doctor's examination before vaccination Осмотр врача перед прививкой 5,00
01.10 Medicīniskā komisija transporta vadītāja apliecības saņemšana Obtaining a transport driver's license from the Medical Commission Получение водительского удостоверения от Медицинской комиссии 40,00
01.11 Medicīniskā komisija ieroču iegādāšanās,nēsāšanas un glabāšanas atļaujas saņemšanai Medical commission for obtaining a permit for the purchase, carrying and storage of weapons Медицинская комиссия для получения разрешения на приобретение, ношение и хранение оружия 40,00
01.12 Ārsta - narkologa profilakktiskā apskate Preventive examination by a doctor - narcologist Профилактический осмотр врачом-наркологом 12,00
01.13 Ārsta- psihiatra profilakstiskā apskate Preventive examination by a doctor-psychiatrist Профилактический осмотр врачом-психиатром 12,00
01.14 Pirmreizēja ārsta-urologa konsultācija First consultation of a doctor-urologist Первая консультация врача-уролога 40,00
01.15 Atkārtota ārsta--urologa konsultācija Repeated doctor-urologist consultation Повторная консультация врача-уролога 30,00
01.16 Pirmreizēja ārsta-kardiologa konsultācija First consultation of a doctor-cardiologist Первая консультация врача-кардиолога 40,00
01.17 Atkārtota ārsta-kardiologa konsultācija Repeated doctor-cardiologist consultation Повторная консультация врача-кардиолога 30,00
02.01 Tonometrija ( acs iekšējā spiediena mērīšana ) Tonometry (measurement of intraocular pressure) Тонометрия (измерение внутриглазного давления) 10,00
02.02 Redzes asuma noteikšana Determination of visual acuity Определение остроты зрения 6,30
02.03 Redzes lauka noteikšana (1acij) Determination of visual field (1 eye) Определение поля зрения (1 глаз) 5,00
02.05 Redzes korekcija Vision correction Коррекция зрения 9,00
02.06 Acs iekšējo daļu apskate Examination of the internal parts of the eye Осмотр внутренних частей глаза 2,80
02.07 Svešķerm.izņemšana no radzenes Removal of a foreign body from the cornea Удаление инородного тела из роговицы 5,70
02.09 Krāsu maņas noteikšana Determination of the sense of color Определение чувства цвета. 2,80
02.10 Keratorefrakcija Keratorefraction кераторефракция 10,00
02.11 Dioptometrija Dioptometry Диоптометрия 2,80
02.12 Kompjūtera anomaloskopija Computer anomaloscopy Компьютерная аномалоскопия 35,00
03.05 Citoloģiskā iztriepe no piena dziedzera Cytological smear from the mammary gland Цитологический мазок из молочной железы 3,60
03.06 Ginekoloģiskā iztriepe (1 preparāts) Gynecological smear (1 preparation) Гинекологический мазок (1 препарат) 2,80
03.07 Onko-citoloģiskā iztriepe no dzemdes kakla Onco-cytological smear from the cervix Онкоцитологический мазок с шейки матки 7,00
04.03 Svešķermena iznemšana no auss ārējās ejas Removal of a foreign body from the external passage of the ear Удаление инородного тела из наружного прохода уха 2,80
04.04 Deguna asiņošanas apturēšana ar tamponādi Stopping epistaxis with tamponade Остановка носового кровотечения тампонадой 4,30
04.05 Deguna mugurējā tamponāde Dorsal tamponade of the nose Дорсальная тампонада носа 5,10
04.06 Asinsvadu piededzināšana pie deguna asiņošanas Burning of blood vessels at epistaxis Сжигание сосудов при носовом кровотечении 4,30
04.07 Aukslēju,mandeļu konservatīvā ārstēšana Conservative treatment of palate and tonsils Консервативное лечение неба и миндалин 4,30
04.08 Haimora dobuma ārstēšana ar punkciju,skalošanu,medikamentu ievadīšanu Treatment of Highmore's cavity with puncture, rinsing, drug administration Лечение гайморовой полости пункцией, промыванием, введением препаратов 10,00
04.09 Deguna blakusdobumu vakuuma atsūkšana. Vacuum suction of the sinuses. Вакуумная аспирация пазух. 9,00
04.11 Abscesa atvēršana deguna starpsienā Opening of an abscess in the nasal septum Вскрытие абсцесса в носовой перегородке 10,00
04.12 Incīzijas ārējā auss ejā abscesa atvēršanai. Incisions in the external ear canal to open the abscess. Разрезы наружного слухового прохода для вскрытия абсцесса. 10,00
04.13 Medikamentu ievadīšana balsenē,degunā,rīklē,ausīs Administering medication into the larynx, nose, throat, ears Введение лекарств в гортань, нос, горло, уши 5,00
04.15 Sēra korķu skalošana/izņemšana no auss (1ausij) Rinsing/removal of sulfur plugs from the ear (for 1 ear) Промывание/удаление серных пробок из уха (за 1 ухо) 5,00
04.16 Dzirdes kanālu izpūšana pēc Policera metodes Blowing out the auditory canals according to the Policer method Продувание слуховых проходов по методу Полисера 5,00
04.17 Dzirdes kanālu caurpūšana ar katēteru,zāļu ievadīšana Blowing out the auditory canals with a catheter, administration of drugs Продувание слуховых проходов катетером, введение лекарственных препаратов 4,30
04.18 Bungādinas vibromasāža Vibration massage of the tympanic membrane Вибрационный массаж барабанной перепонки 3,00
04.19 Bungādiņas paracentēze Paracentesis of the tympanic membrane Парацентез барабанной перепонки 3,00
04.20 Bungādiņas paracentēze abām ausīm. Paracentesis of the tympanic membrane for both ears. Парацентез барабанной перепонки обоих ушей. 6,00
04.21 Dzirdes sliekšna pārbaude (audiometrija) Hearing threshold test (audiometry) Проверка порога слышимости (аудиометрия) 10,00
04.21.01 Dzirdes sliekšna pārbaude (audiometrija) ->OVP Hearing threshold test (audiometry) ->OVP Проверка порога слышимости (аудиометрия) -> OVP 10,00
04.22 Audiometrija - ekspress Audiometry - express Аудиометрия - экспресс 4,30
04.23 Dzirdes pārbaude ieskaitot ar kamertoņiem Hearing test including tuning forks Проверка слуха, включая камертоны 2,01
04.24 Vestibulārā aparāta funkciju pārbaude Testing the functions of the vestibular apparatus Тестирование функций вестибулярного аппарата 3,00
04.25 Atticus dobuma skalošana Rinsing the cavity of Atticus Промывание полости Аттикуса 5,00
04.26 Iztriepe uz difteriju Smear for diphtheria Мазок на дифтерию 13,00
04.27 Iztriepe no deguna,rīkles uz mikrofloru Smear from nose, throat to microflora Мазок из носа, зева на микрофлору 7,10
04.28 Balsenes izmeklēšana Examination of the larynx Осмотр гортани 4,00
04.29 Timponometrija Tymponometry Тимпонометрия 15,00
04.30 Peritonzilārā abscesa atvēršana Opening of peritonsillar abscess Вскрытие перитонзиллярного абсцесса 6,00
04.31 Mērķtiecīga medikamentu ievadīšana dzirdes ejā ar spoguļa palīdzību,arī abpusēja Targeted introduction of medication into the auditory canal with the help of a mirror, also bilateral Прицельное введение лекарства в слуховой проход с помощью зеркала, в том числе двустороннее 3,00
04.32 Eistahija kanāla kateterizācija,arī ar bužēšanu un/vai medikamentu ievadīšana,eventuālu izpūšanu ar gaisu Catheterization of the Eustachian canal, also with bubbling and/or medication administration, eventual blowing out with air Катетеризация евстахиева канала, также с барботированием и/или введением лекарств, возможное продувание воздухом 5,00
05.01 Intraartikulārā (periartikulārā) blokāde Intra-articular (peri-articular) blockade Внутрисуставная (околосуставная) блокада 10,50
05.02 Lokālā anestēzija. Local anesthesia. Местная анестезия. 7,80
05.03 Cīpslu panarīcija incīzija. Tendon panaris incision. Разрез сухожилия панариса. 11,50
05.04 Locītavas somas,gigromas,hematomas punkcija Puncture of joint bags, hygromas, hematomas Пункция суставных сумок, гигром, гематом 9,20
05.05 Bursīta incīzija Bursitis incision Бурсит разрез 9,20
05.06 Sastrutojumu incīzija (flegmona,abscess,hematoma) Incision of abscesses (phlegmon, abscess, hematoma) Вскрытие абсцессов (флегмона, абсцесс, гематома) 15,00
05.07 Ādas un gļotādas veidojuma ekstirpācija. Extirpation of the skin and mucous membrane. Экстирпация кожи и слизистых оболочек. 15,50
05.08 Ligatūras izņemšana. Removal of ligature. Снятие лигатуры. 7,80
05.09 Ieauguša naga ablācija Ablation of an ingrown toenail Абляция вросшего ногтя 20,00
05.10 Zemādas panarīcijs Subcutaneous panaritium Подкожный панариций 12,00
05.11 Papilomas izoperēšana (1) Papilloma surgery (1) Хирургия папилломы (1) 7,80
05.12 Svešķermeņa izņemšana Removal of a foreign body Удаление инородного тела 5,00
05.13 Tūpļa zarnas izmeklēšana Rectal examination Ректальное исследование 5,00
05.14 Brūces apstrāde Wound treatment Лечение ран 5,00
05.15 Brūces pārsiešana Dressing the wound Перевязка раны 4,30
05.16 Primārā ķirurģisko brūču apstr.ar šuvju uzlikšanu (-5 cm.) Primary surgical wound dressing with sutures (-5 cm.) Первичная хирургическая перевязка раны швами (-5 см.) 8,00
05.17 Primāra ķirurģisko brūču apstr.ar šuvju uzlikšanu (virs 5 cm) Primary surgical wound closure with suturing (over 5 cm) Первичное ушивание хирургической раны с ушиванием (более 5 см) 10,50
05.18 Operācijas šuvju noņemšana Removal of surgical sutures Снятие хирургических швов 3,60
05.19 Ģipša pārs.,longešu uzlikšana apakšdelmam vai plaukstas imobilizācija (1 longete) Plaster bandage, applying longets to the forearm or wrist immobilization (1 longette) Гипсовая повязка, наложение лонгеты на предплечье или иммобилизация запястья (1 лонгета) 7,80
05.20 Augšdelma un/ vai apakšdelma imobilizācija (2 longetes) Upper arm and/or forearm immobilization (2 longettes) Иммобилизация плеча и/или предплечья (2 лонгета) 14,00
05.21 Ģipša pārsēja noņemšana Removing the plaster cast Снятие гипсовой повязки 3,60
06.01 Asins noņemšana no vēnas ar vienreizējo šļirci vai vakutaineru Removing blood from a vein with a disposable syringe or vacutainer Забор крови из вены одноразовым шприцем или вакутейнером 3,60
06.01.01 Asins noņemšana no vēnas ->OVP Removal of blood from a vein ->OVP Удаление крови из вены ->ОВП 3,60
06.02 Dūriens pirkstā Sting in the finger Жало в палец 1,10
06.03 Infūzija vēnā (bez medikamentu cenas) Infusion into a vein (without drug price) Вливание в вену (без цены препарата) 7,10
06.04 Intravenozā injekcija Intravenous injection Внутривенная инъекция 5,00
06.05 Injekcijas: muskulārās,i/kut.,sub.kut. Injections: intramuscular, i/cut., sub.cut. Инъекции: внутримышечно, в/к, подкожно. 5,00
06.06 Aizsargpote (injekcija),bez materiāla cenas Protective cap (injection), without material price Защитный колпачок (инъекционный), без цены материала 1,40
06.07 Sanitārā grāmatiņa Sanitary booklet Санитарная книжка 1,40
06.09 Asins apstarošana ar lāzeri (kvantu terapija) Irradiation of the blood with a laser (quantum therapy) Облучение крови лазером (квантовая терапия) 6,40
06.1 Gripas vakcīna Flu vaccine Вакцина от гриппа 6,70
06.11 Ērču encefalīta vakcīna Tick-borne encephalitis vaccine Вакцина против клещевого энцефалита 33,00
06.12 Vīrusa hepatīta "B" vakcīna Viral hepatitis "B" vaccine Вакцина против вирусного гепатита "В" 13,00
06.13 Īzziņas izdošana no arhīva Issuance of e-mail from the archive Выдача почты из архива 5,00
06.14 Vīrusa hepatīta "A" un "B" vakcīna Viral hepatitis "A" and "B" vaccine Вакцина против вирусных гепатитов "А" и "В" 41,00
06.14.01 Tvinrix vakcinācija ->OVP Tvinrix vaccination ->OVP Прививка Твинрикс ->OVP 40,00
06.15 Hepatīta "A" vakcīna Hepatitis "A" vaccine Вакцина от гепатита "А" 30,00
06.16 Materiāla paņemšana laboratoriskiem izmeklējumiem Taking material for laboratory examinations Взятие материала для лабораторных исследований 2,10
07.02 Elektroencefalogrāfija Electroencephalography Электроэнцефалография 12,50
07.04 Veloergometrija Cycle ergometry Велоэргометрия 21,00
07.05 Elektrokardiogrāfija Electrocardiography Электрокардиография 15,00
07.05.01 Elektrokardiogrāfija ->OVP Electrocardiography ->OVP Электрокардиография -> ОВП 5,70
07.07 Deguna blakus dobumu ultraskaņas izmeklējums Ultrasound examination of the paranasal sinuses Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 11,50
07.08 Holtera monitorēšana no 18-24 stundas (bez bateriju cenas) Holter monitoring from 18-24 hours (without the price of batteries) Холтеровское мониторирование от 18-24 часов (без стоимости батареек) 23,00
07.09 Diennakts asins spiediena monitorēšana 24-hour blood pressure monitoring 24-часовой мониторинг артериального давления 17,00
07.11 Datorspirometrija Computer spirometry Компьютерная спирометрия 10,00
07.11.01 Datorspirometrija ->OVP Computer spirometry ->OVP Компьютерная спирометрия ->OVP 10,00
08.01 Magnētterapija Magnetic therapy Магнитотерапия 8,00
08.02 Ultraskaņa Ultrasound УЗИ 7,00
08.12 Apkakles zonas masāža (kakla mugurējā virsma,mugura līdz Th4 skriemeļim,krūšu kurvja priekšējā virsma līdz 2 ribai) Massage of the neck area (back surface of the neck, back up to the Th4 vertebra, front surface of the chest up to the 2nd rib) Массаж области шеи (задняя поверхность шеи, спина до Th4 позвонка, передняя поверхность грудной клетки до 2-го ребра) 6,00
08.13 Plecu locītavas masāža (augšdelma augšējā trešdaļa,plecu locītava un pleca josla attiecīgajā pusē) Shoulder joint massage (upper third of the upper arm, shoulder joint and shoulder girdle on the corresponding side) Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, плечевого сустава и плечевого пояса на соответствующей стороне) 3,00
08.14 Augšējās ekstremitātes masāža Upper extremity massage Массаж верхних конечностей 5,00
08.15 Apakšējās ekstremitātes masāža Lower extremity massage Массаж нижних конечностей 5,00
08.16 Muguras masāža ( C7 - S5 ) Back massage ( C7 - S5 ) Массаж спины ( C7 - S5 ) 18,00
08.17 Muguras jostas - krustu masāža Back belts - low back massage Пояса для спины - массаж поясницы 6,00
08.18 Muguras un jostas krustu masāža (C7-L5) Back and lumbar sacral massage (C7-L5) Массаж спины и пояснично-крестцового отдела (C7-L5) 9,00
08.19 Auss bungdiņas masāža,izmantojot aparatūru (1 procedūra) Ear drum massage using equipment (1 procedure) Аппаратный массаж барабанной перепонки (1 процедура) 5,00
08.20 Pēdu masaža Feet massage Массаж ног 6,00
08.21 Gūža muskuļu apstrāde Hip muscle treatment Лечение мышц бедра 6,00
09.01 Pilna asins aina Full blood scene Полная сцена крови 8,40
09.01.01 Pilna asins aina ->OVP Complete blood count ->OVP Общий анализ крови -> OVP 8,40
09.01.02 Klīniskā asins aina ->OVP Clinical blood picture ->OVP Клиническая картина крови -> ОВП 8,40
09.02 Hemoglobīns,leikocīti,EGĀ asinīs Hemoglobin, leukocytes, EGA in the blood Гемоглобин, лейкоциты, ЭГА в крови 4,10
09.03 Hemoglobīns Hemoglobin гемоглобин 1,10
09.04 Eritrocīti Erythrocytes Эритроциты 1,60
09.06 Leikocīti Leukocytes Лейкоциты 1,70
09.07 Leikocitārā formula Leukocytic formula Лейкоцитарная формула 2,30
09.08 EGĀ IN THE EG В ЭГ 1,30
09.09 Trombocīti Platelets Тромбоциты 1,70
09.10 Retikulocīti Reticulated Сетчатый 1,70
09.11 H.Pylori tests H. Pylori test Тест на H. Pylori 7,40
09.12 Asins teces laiks pēc Dukē Bleeding time after Duques Время кровотечения после Дюкеса 1,10
09.13 Asins reces laiks pēc Saharova Blood clotting time according to Sakharov Время свертывания крови по Сахарову 1,10
09.14 Kopējā urīna analīze General urinalysis Общий анализ мочи 8,40
09.14.01 Kopējā urīna analīze ->OVP Total urinalysis ->OVP Общий анализ мочи -> ОВП 8,40
09.23 Urīna mikroskopiskā izmeklēšana Microscopic examination of urine микроскопическое исследование мочи 2,00
09.26 Koprogramma Co-program Совместная программа 4,60
09.27 Parazātu olinas fēcēs Parasites in feces Паразиты в фекалиях 5,60
09.28 Slēptās asinis fēcēs Occult blood in the stool Скрытая кровь в стуле 2,80
09.30 Asins uz glikozi Blood to glucose Кровь на глюкозу 3,60
09.31 Urea Urea Мочевина 2,00
09.32 Kreatinīns Creatinine креатинин 2,30
09.33 Bilirubīns kopējais Total bilirubin Общий билирубин 5,00
09.33.01 Bilirubīns ->OVP Bilirubin ->OVP Билирубин -> ОВП 5,00
09.34 Bilirubīns tiešais Direct bilirubin Прямой билирубин 1,60
09.35 Bilirubīns netiešais Bilirubin indirect Билирубин непрямой 1,60
09.36 Timola prove Thymol test Тимоловая проба 2,00
09.37 Holesterīns Cholesterol Холестерин 3,60
09.38 Kopējais olbaltums Total protein Общий белок 2,10
09.39 Olbaltumu frakcijas Protein fractions Белковые фракции 4,80
09.40 ASAT noteikšana ASAT determination определение ASAT 3,60
09.40.01 ASAT ->OVP ASAT ->OVP АСАТ -> ОВП 3,60
09.41 ALAT noteikšana Determination of ALT Определение АЛТ 3,60
09.41.01 ALAT ->OVP ALT ->OVP ALT -> OVP 3,60
09.42 a-milāze α-Mylase α-милаза 2,00
09.43 Urīnskābe Uric acid Мочевая кислота 2,00
09.44 C reakt.olbaltums C-reactive protein С-реактивный белок 2,70
09.45 Sialskābe Sialic acid Сиаловая кислота 2,70
09.46 Fibrinogēns Fibrinogen фибриноген 2,30
09.47 Protrombīns Prothrombin протромбин 2,30
09.48 B-lipoproteīdi B-lipoproteins В-липопротеины 2,10
09.49 Triglicerīdi Triglycerides Триглицериды 3,60
09.50 Holesterīna augstais blīvums (ABL) High density cholesterol (HDL) Холестерин высокой плотности (ЛПВП) 2,80
09.51 Holesterīna zemais blīvums (ZBL) Low density cholesterol (LDL) Холестерин низкой плотности (ЛПНП) 2,80
09.51.1 Glikolizēts hemoglobins (HbA1C) Glycated hemoglobin (HbA1C) Гликированный гемоглобин (HbA1C) 5,00
09.52 Sifilisa ekspres-diagnostika (SED,RPR) Syphilis express diagnosis (SED, RPR) Экспресс-диагностика сифилиса (СЭД, РПР) 5,00
09.53 Prostatas specif.antigēns (PSA) Prostate specific antigen (PSA) Простатспецифический антиген (ПСА) 8,70
09.54 Myo/CK -MB/Tropinina tests Myo/CK -MB/Tropinin Assay Myo/CK-MB/анализ тропинина 5,80
09.55 Rapid Signal hepatīta "B" (HBs Ag) tests Rapid Signal hepatitis B (HBs Ag) test Экспресс-тест на гепатит B (HBs Ag) 2,70
09.56 Vīrusa hepatīta "C" (HCV) tests Hepatitis C (HCV) test Тест на гепатит С (ВГС) 2,70
09.57 AIDS (HIV-1, HIV-2) tests AIDS (HIV-1, HIV-2) test Тест на СПИД (ВИЧ-1, ВИЧ-2) 5,00
10.00 Ārsta - stomatologa konsultācija,anamnēze,dok.noformēšana Consultation of a doctor - dentist, anamnesis, document preparation Консультация врача - стоматолога, сбор анамнеза, подготовка документов 15,00
10.01 Rtg.uzņēmums Rtg. company Ртг. компания 10,00
10.02 Infiltratīvā anestēzija Infiltrative anesthesia Инфильтративная анестезия 8,50
10.02.01. Virsmas (gļotādas) vietējā anestēzija Surface (mucosa) local anesthesia Поверхностная (слизистая) местная анестезия 3,00
10.03 Vadu anestēzija Wire anesthesia Проволочная анестезия 10,00
10.04 1 zoba plombēšana ar sudraba amalgāmu Filling of 1 tooth with silver amalgam Пломбирование 1 зуба серебряной амальгамой 35,00
10.04.01. Vecās zoba plombas izņemšana Removal of the old dental filling Удаление старой зубной пломбы 5,00
10.04.02. Vitrabond oderes ielikšana Laying Vitrabond lining Укладка футеровки Vitrabond 10,00
10.05 2 zoba virsmu plombēšana ar sudraba amalgāmu Sealing of 2 tooth surfaces with silver amalgam Герметизация 2-х поверхностей зубов серебряной амальгамой 45,00
10.06 3 un vairāk zobu virsmu plombēšana ar sudraba amalgāmu Sealing of the surfaces of 3 or more teeth with silver amalgam Герметизация поверхностей 3-х и более зубов серебряной амальгамой 55,00
10.07 Zoba restaurācija ar sudraba amalgāmu Tooth restoration with silver amalgam Реставрация зубов серебряной амальгамой 60,00
10.08 1 zoba virsmas plombēšana ar gaismas cietējošu materiālu 1 sealing of the tooth surface with a light-curing material 1 пломбирование поверхности зуба светоотверждаемым материалом 45,00
10.09 2 zobu virsmu plombēšana ar gaismas cietējošu materiālu Sealing of 2 tooth surfaces with light-curing material Герметизация 2-х поверхностей зубов светоотверждаемым материалом 60,00
10.10 3 un vairāk zobu virsmu plombēšana ar gaismas cietējošu materiālu Sealing of the surfaces of 3 or more teeth with a light-curing material Герметизация поверхностей 3-х и более зубов светоотверждаемым материалом 70,00
10.11 Zoba restaurācija ar gaismas cietējošu materiālu Tooth restoration with light-curing material Реставрация зубов светоотверждаемым материалом 110,00
10.11.01. Zoba stūra atjaunošana ar gaismā cietējošu materiālu Restoring the corner of the tooth with a light-curing material Восстановление угла зуба светоотверждаемым материалом 70,00
10.12 Fasetes veidošana Creating a facet Создание фасета 80,00
10.13 1 un 2 zoba virsmas plombēšana ar kompozītu materiālu Sealing of tooth surface 1 and 2 with composite material Пломбирование поверхности зубов 1 и 2 композитным материалом 35,00
10.14 3 un vairāk zobu virsmu plombēšana ar kompozītu materiālu Filling of surfaces of 3 or more teeth with composite material Пломбирование поверхностей 3-х и более зубов композитным материалом 40,00
10.14.01. 1 zoba virsmas plombēšana ar stikla-polimēra materiālu 1 tooth surface sealing with glass-polymer material Пломбирование поверхности 1 зуба стеклополимерным материалом 20,00
10.14.02. 2 zoba virsmu plombēšana ar stikla-polimēra materiālu Sealing of 2 tooth surfaces with glass-polymer material Герметизация 2-х поверхностей зубов стеклополимерным материалом 30,00
10.14.03. 3 zoba virsmu plombēšana ar stikla-pilomēra materiālu 3 filling of tooth surfaces with glass-pilomer material 3 пломбирование поверхностей зубов стеклопиломерным материалом 40,00
10.14.04. Zoba plombas pulēšana Polishing of a tooth seal Полировка зубной пломбы 2,00
10.15 Endodontija viensakņu zobam (1 seanss) Endodontics for a single-rooted tooth (1 session) Эндодонтия однокорневого зуба (1 сеанс) 40,00
10.16 Endodontija divsakņu zobam (1 seanss) Endodontics for a two-rooted tooth (1 session) Эндодонтия двухкорневого зуба (1 сеанс) 50,00
10.17 Endodontija trīssakņu un vairāk sakņu zobam ( 1 seanss) Endodontics for a tooth with three roots and more roots (1 session) Эндодонтия зуба с тремя и более корнями (1 сеанс) 60,00
10.18 Viena kanāla plombēšana (2 seanss ar rtg.) Sealing of one channel (2 session with x-ray) Пломбирование одного канала (2 сеанса с рентгеном) 30,00
10.19 2 kanālu plombēšana ( 2 seanss ar rtg.) Sealing of 2 canals (2 session with x-ray) Пломбирование 2-х каналов (2 сеанса с рентгеном) 50,00
10.20 3 un vairāku kanālu plombēšana (2 seanss ar rtg) Sealing of 3 or more canals (2 sessions with x-ray) Пломбирование 3-х и более каналов (2 сеанса с рентгеном) 60,00
10.21 Kanālu pildījuma izņemšana Removal of canal filling Удаление пломбы из канала 30,00
10.22 Papildseanss - periodontīta gadījumā (par 1 kanālu) Additional session - in case of periodontitis (for 1 channel) Дополнительный сеанс - при пародонтите (за 1 канал) 10,00
10.22.01. Kanāla skrūves izņemšana Removing the channel screw Удаление винта канала 30,00
10.23 Devitalizējoša medikamentu aplikācija A devitalizing medication application Применение девитализирующих препаратов 10,00
10.24 Pulpas amputācija Amputation of the pulp Ампутация пульпы 10,00
10.25 Pagaidu plombas uzlikšana Placing a temporary seal Установка временной пломбы 15,00
10.26 Intrapulpārās tapas izmantošana zoba restaurācijā Use of intrapulpal pin in tooth restoration Использование внутрипульпарного штифта при реставрации зубов 15,00
10.27 Parapulpārās tapas izmantošana zoba restaurācijā The use of a parapulpal pin in tooth restoration Применение парапульпального штифта при реставрации зубов 10,00
10.27.01. Iekšējā balināšana vienam zobam Internal whitening for one tooth Внутреннее отбеливание одного зуба 30,00
10.28 Kroņa noņemšana Removing the crown Снятие короны 14,00
10.29 Kustīga,vai piena zoba ekstrakcija Removable or milk tooth extraction Удаление съемного или молочного зуба 10,00
10.30 Viensakņu zoba ekstrakcija Extraction of a single-rooted tooth Удаление однокорневого зуба 17,00
10.31 Divsakņu zoba ekstrakcija Extraction of a two-rooted tooth Удаление двухкорневого зуба 28,00
10.32 Trīs un vairāk sakņu zoba ekstrakcija Extraction of a tooth with three or more roots Удаление зуба с тремя и более корнями 43,00
10.33 8 zobu un sarežģīta ekstrakcija 8 teeth and complex extraction 8 зубов и сложное удаление 50,00
10.34 Incīzija,drenēšana Incision, drainage Разрез, дренаж 14,00
10.35 Slikti dzīstošas brūces revīzija un ārstēšana pēc ekstrakcijas vai incīzijas Audit and treatment of a poorly healing wound after extraction or incision Ревизия и обработка плохо заживающей раны после удаления или разреза 8,50
10.36 Smaganu šķelšana pie apgrūtinātas zoba izšķilšanās Splitting of the gums during difficult tooth eruption Расщепление десны при затрудненном прорезывании зубов 17,00
10.37 Smaganu ārstēšana iekaisuma gadījumā,medikamentu aplikācija 1 zobam Gum treatment in case of inflammation, medication application to 1 tooth Обработка десен при воспалении, аппликация медикаментов на 1 зуб 11,50
11.00 Parciālās plastmasas protēzes izgatavošana Fabrication of partial plastic prosthesis Изготовление частичного пластикового протеза 150,00
11.01 Totālās plastmasas protēzes izgatavošana Fabrication of a total plastic prosthesis Изготовление тотального пластикового протеза 225,00
11.01.01. Parciālās izņemamās zobu protēzes izgatavošana 4-7 zobi Fabrication of partial removable dental prosthesis 4-7 teeth Изготовление частичных съемных зубных протезов 4-7 зубов 190,00
11.01.02. Parciālās izņemamās zobu protēzes izgatavošana 7-13 zobi Fabrication of partial removable denture 7-13 teeth Изготовление частичного съемного протеза 7-13 зубов 220,00
11.01.03. Nospiedums ar alginātu Impression with alginate Оттиск альгинатом 10,00
11.01.04. Nospiedums ar silikona materiālu Impression with silicone material Оттиск силиконовым материалом 15,00
11.01.05. Pelotes izgatavošana Production of pellets Производство пеллет 15,00
11.02 Individuālās karotes izgatavošana (1 žoklim) Making an individual spoon (for 1 jaw) Изготовление индивидуальной ложки (на 1 челюсть) 20,00
11.03 Zoba skavas pievārīšana (1 skava) Boiling a tooth clamp (1 clamp) Отваривание зубчатого хомута (1 хомут) 15,00
11.04 Zobu pievārīšana (1 zobs) Boiling teeth (1 tooth) Варка зубов (1 зуб) 15,00
11.05 Plates lūzums Disc fracture перелом диска 20,00
11.05.01. Plates lūzuma labošana ar stiprinājumu Plate fracture repair with fixation Восстановление перелома пластины с фиксацией 25,00
11.05.02. Katra nākamā zoba vai skavas pielikšana Applying each subsequent tooth or bracket Установка каждого последующего зуба или брекета 10,00
11.05.03. Plates bāzes atjaunošana ar pašcietējošu plastmasu Restoration of the plate base with self-hardening plastic Восстановление основания пластины самозатвердевающим пластиком 30,00
11.06 Lokveida zobu protēzes izgatavošana Making an arched dental prosthesis Изготовление дугового зубного протеза 420,00
11.06.01. Abatments lokveida protēzei 1 vienība Abutment for arch prosthesis 1 unit Абатмент для дугового протеза 1 шт. 70,00
11.06.02. Protēzes izgatavošana 1 nedēļas laikā Prosthesis production within 1 week Изготовление протеза в течение 1 недели 50,00
11.07 Atsevišks metālkeramikas kronis Separate metal-ceramic crown Отдельная металлокерамическая коронка 230,00
11.07.01. Metāla-keramikas tilta 1 vienība Metal-ceramic bridge 1 unit Металлокерамический мост 1 шт. 200,00
11.07.02. Metāla-keramikas kronis ar frēzējumu Metal-ceramic crown with milling Металлокерамическая коронка с фрезерованием 235,00
11.08 Plastmasas pagaidu kronis Plastic temporary crown Пластиковая временная коронка 70,00
11.08.01. Plastmasas pagaidu kronis pēc netiešās metodes Plastic temporary crown by the indirect method Пластиковая временная коронка непрямым методом 40,00
11.09 Liets metāla kronis Cast metal crown Литая металлическая коронка 120,00
11.09.01. Lieta metāla starpdaļa 1 vienība Cast metal spacer 1 unit Литая металлическая распорка 1 шт. 60,00
11.10 Sakņu inlejas izgatavošana Making a root inlay Делаем вкладку корня 70,00
11.10.01. Sakņu kanāla inlejas (divdaļīgās) izgatavošana Making a root canal inlay (two-part). Изготовление вкладыша корневого канала (двухкомпонентного). 120,00
11.11 Porcelāna kronis Porcelain crown Фарфоровая корона 640,00
11.12 Venīrs Veneer Шпон 400,00
11.13 Diagnostisko veiduļu izgatavošana (2) Production of diagnostic forms (2) Изготовление диагностических форм (2) 20,00
11.14 Balināšanas kapes izgatavošana Making a bleaching grave Делаем отбеливающую могилу 70,00
11.14.01. Nakts kapes izgatavošana Making a night grave Создание ночной могилы 80,00
11.15. Štancēts metāla kronis Stamped metal crown Штампованная металлическая коронка 70,00
11.16. Fasetkronis Faceted crown Граненая корона 95,00
11.16.01. Fasete starpdaļā Facet in the middle part Фаска в средней части 50,00
11.17. Duracetāla vai acetāta kronis Duracetal or acetate crown Коронка из дюрацеталя или ацетата 80,00
11.18. Kroņa noņemšana Removing the crown Снятие короны 10,00
11.18.01. Metāla-keramikas kroņa noņemšana Removal of a metal-ceramic crown Снятие металлокерамической коронки 25,00
11.19. Metāla-keramikas kroņa cementēšana ar Relyx cementu Cementation of a metal-ceramic crown with Relyx cement Фиксация металлокерамической коронки цементом Relyx 20,00
11.19.01. Kroņa cementēšana Crown cementation Фиксация коронки 15,00
11.20. Nitrēšana (1 vienība) Nitriding (1 unit) Азотирование (1 шт.) 10,00
11.21. Lokveida protēzes (loka) nitrēšana Nitriding of arched prosthesis (arch). Азотирование дугового протеза (арки). 30,00
11.22. Cirkonija kronis Zirconium crown Циркониевая коронка 400,00
11.23. Liets kronis ar frēzējumu Cast crown with millwork Литая коронка с фурнитурой 120,00
11.24. Deflex izņemamās zobu protēzes Deflex removable dentures Съемные протезы Deflex 420,00
11.24.01. Deflex izņemamās zobu protēzes līdz 12 zobiem Deflex removable dentures for up to 12 teeth Съемные протезы Deflex до 12 зубов 350,00
11.24.02. Deflex izņemamās zobu protēzes līdz 4 zobiem Deflex removable dentures for up to 4 teeth Съемные протезы Deflex до 4 зубов 220,00
11.25. Atachments 1 vienība Attachments 1 unit Вложения 1 шт. 75,00
11.26. Cirkonija kronis uz implantiem Zirconium crown on implants Циркониевая коронка на имплантатах 750,00
11.27. Porcelāna kronis uz implantiem Porcelain crown on implants Фарфоровая коронка на имплантатах 700,00
11.28. Metāla-keramikas kronis uz implantiem Metal-ceramic crown on implants Металлокерамическая коронка на имплантах 650,00
11.28.01. Pagaidu kronis uz implantiem Temporary crown on implants Временная коронка на имплантах 110,00
11.28.02. E-max onleja E-max online Е-макс онлайн 280,00
11.28.03. Kompozīta onleja Composite online Композит онлайн 180,00
11.29. Izņemamā zobu protēze uz implantiem Removable denture on implants Съемный протез на имплантах 700,00
11.30. Zobu šinēšana ar šķiedru un gaismas cietējošiem kompozītu materiāliem (3 zobi) Dental splinting with fiber and light-curing composite materials (3 teeth) Шинирование зубов волокнистыми и светоотверждаемыми композитными материалами (3 зуба) 58,00
11.30.1. Zobu šinēšana ar šķiedru un gaismas cietējošiem kompozītu materiāliem (4 zobi) Dental splinting with fiber and light-curing composite materials (4 teeth) Шинирование зубов волокнистыми и светоотверждаемыми композитными материалами (4 зуба) 75,00
11.30.2. Zobu šinēšanas ar šķiedru un gaismas cietējošiem materiāliem (5 zobi) Dental splints with fiber and light-curing materials (5 teeth) Зубные шины с волокном и светоотверждаемыми материалами (5 зубов) 85,00
11.30.3. Zobu šinēšanas ar šķiedru un gaismas cietējošiem materiāliem (6 zobi) Dental splints with fiber and light-curing materials (6 teeth) Зубные шины с волокном и светоотверждаемыми материалами (6 зубов) 100,00
12.00 Atkārtota terapeita vai speciālista apskate Repeated examination of the therapist or specialist Повторный осмотр терапевта или специалиста 10,00
12.01 Terapeita - eksperta konsultācija Therapist - expert consultation Терапевт - консультация специалиста 10,50
12.02 Okulista konsultācija Ophthalmologist consultation Консультация офтальмолога 10,50
12.03 Ginekologa - eksperta apskate Gynecologist - expert examination Гинеколог - экспертиза 10,50
12.04 Otorinolaringologa - eksperta apskate Examination of an otorhinolaryngologist - expert Осмотр оториноларинголога-эксперта 10,50
12.05 Ķirurga - eksperta apskate Surgeon - expert examination Хирург - экспертиза 10,50
12.06 Ģim.ārsta apskate Examination by a family doctor Осмотр семейным врачом 10,50
12.07 Ārsta stomatologa apskate Examination of a doctor's dentist Осмотр врача стоматолога 7,10
12.08 Ārsta dermatologa apskate Examination by a dermatologist Осмотр дерматолога 10,50
12.09 Neirologa - eksperta apskate Neurologist - expert review Невролог - экспертный обзор 10,50
12.10 AMC vadītāja slēdziens AMC manager's conclusion Заключение менеджера АМЦ 10,50
12.100 diennakts asins spiediena monitorēšana 24-hour blood pressure monitoring 24-часовой мониторинг артериального давления 17,00
12.101 Nikotīna tests Nicotine test никотиновый тест 2,80
12.11 Pilna asins aina Full blood scene Полная сцена крови 8,40
12.12 Hg,L,EGĀ asinīs Hg, L, EGA in the blood Hg, L, EGA в крови 4,10
12.13 Hemoglbīns Hemoglobin гемоглобин 1,10
12.14 Eritrocīti Erythrocytes Эритроциты 1,60
12.15 Krāsu rādītājs Color index Индекс цвета 0,70
12.16 Leikocīti Leukocytes Лейкоциты 1,70
12.17 Leikocitārā formula Leukocytic formula Лейкоцитарная формула 2,30
12.18 EGĀ
EGĀ
YEAH YEAH АГА-АГА 1,30
12.19 Trombocīti Platelets Тромбоциты 1,70
12.20 Retikulocīti Reticulated Сетчатый 1,70
12.21 H.Pylori tests H. Pylori test Тест на H. Pylori 7,40
12.22 Asins teces laiks pēc Dukē Bleeding time after Duques Время кровотечения после Дюкеса 1,10
12.23 Asins teces laiks pēc Saharova Blood flow time according to Sakharov Время кровотока по Сахарову 1,10
12.24 Kopējā urīna analīze General urinalysis Общий анализ мочи 8,40
12.25 Urīna īpatnējais svars Specific gravity of urine Удельный вес мочи 1,70
12.26 Tests HGS (grūtniecības) Test HGS (pregnancy) Тест ХГС (на беременность) 3,60
12.27 Acetons urīnā Acetone in urine Ацетон в моче 1,30
12.28 Bilirubīns urīnā Bilirubin in urine Билирубин в моче 1,80
12.29 Urobilīns Urobilin Уробилин 1,70
12.3 Urobilinogēns Urobilinogen Уробилиноген 1,70
12.31 Urīna analīze uz proteīnu Urine analysis for protein Анализ мочи на белок 1,70
12.32 Urīns uz amilāzi Urine for amylase Моча на амилазу 1,70
12.33 Glukoze urīnā Glucose in the urine Глюкоза в моче 2,30
12.34 Urīna mikroskopiskā izmeklēšana Microscopic examination of urine микроскопическое исследование мочи 2,00
12.35 Ekspress-analīze narkotisko vielu noteikšana urīnā Express-analysis determination of narcotic substances in urine Экспресс-анализ определение наркотических веществ в моче 7,50
12.36 Koprogramma Co-program Совместная программа 5,00
12.37 Parazītu olinas fēcēs Parasites in feces Паразиты в фекалиях 5,60
12.38 Slēptās asinis fēcēs Occult blood in the stool Скрытая кровь в стуле 2,80
12.39 Ginekoloģiskās iztriepes izmeklēšana (floru,sēnīti,gonokoku,trihomonozi Gynecological smear examination (flora, fungi, gonococcus, trichomonosis Гинекологическое исследование мазка (флора, грибки, гонококк, трихомоноз) 4,40
12.40 Asinis uz glikozi Blood to glucose Кровь на глюкозу 3,60
12.41 Urea Urea Мочевина 2,00
12.42 Kreatinīns Creatinine креатинин 2,30
12.43 Bilirubīns kopējais Total bilirubin Общий билирубин 5,00
12.44 Bilirubīns tiešais Direct bilirubin Прямой билирубин 1,60
12.45 Bilirubīns netiešais Bilirubin indirect Билирубин непрямой 1,60
12.46 Timola prove Thymol test Тимоловая проба 2,00
12.47 Holesterīns Cholesterol Холестерин 3,60
12.48 Kopējais olbaltums Total protein Общий белок 2,10
12.49 Olbaltumu frakcijas Protein fractions Белковые фракции 4,80
12.50 ASAT noteikšana ASAT determination определение ASAT 3,60
12.51 ALAT noteikšana Determination of ALT Определение АЛТ 3,60
12.52 Amilāze Amylase Амилаза 2,00
12.53 Urīnskābe Uric acid Мочевая кислота 2,00
12.54 C-reaktīvais olbaltums C-reactive protein С-реактивный белок 2,70
12.55 Sialskābe Sialic acid Сиаловая кислота 2,70
12.56 Fibrinogēns Fibrinogen фибриноген 2,30
12.57 Protrombīns Prothrombin протромбин 2,30
12.58 B-lipoproteīdi B-lipoproteins В-липопротеины 2,10
12.59 Triglicerīdi Triglycerides Триглицериды 3,60
12.60 Holesterīna augstais blīvums Cholesterol high density Холестерин высокой плотности 2,80
12.61 Holesterīna zemais blīvums (ZBL) Low density cholesterol (LDL) Холестерин низкой плотности (ЛПНП) 2,80
12.62 Sifilisa ekspress-diagnostika (SED,RPR) Syphilis express diagnosis (SED, RPR) Экспресс-диагностика сифилиса (СЭД, РПР) 5,00
12.63 Prostatas specif.antigēns (PSA) Prostate specific antigen (PSA) Простатспецифический антиген (ПСА) 8,70
12.64 Iztriepe uz mikrofloru un transmisīvajām slimībām Smear on microflora and infectious diseases Мазок на микрофлору и инфекционные заболевания 3,60
12.65 Biopsijas materiāla panemšana no dzemdes kakla,nosūtīšana histoloģiskai apskatei Taking the biopsy material from the cervix, sending it for histological examination Взятие биоптата из шейки матки, отправка на гистологическое исследование 5,00
12.66 Citoloģiskā iztriepe no piena dziedzera (1 pr.) Cytological smear from the mammary gland (1 pr.) Цитологический мазок из молочной железы (1 экз.) 3,60
12.67 Ginekoloģiskā iztriepe (1 prep.) Gynecological smear (1 prep.) Гинекологический мазок (1 преп.) 2,80
12.68 Onko-citoloģiskā iztriepe no dzemdes kakla diagnostiskos nolūkos Onco-cytological smear from the cervix for diagnostic purposes Онкоцитологический мазок с шейки матки для диагностики 7,00
12.69 Dzemdes dob.satura aspirācija ar aspirāta zondi citoloģiskiem izmeklējumiem Aspiration of uterine cavity contents with an aspirate probe for cytological examinations Аспирация содержимого полости матки аспирационным зондом для цитологического исследования 8,50
12.70 Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes kakla Cytological examinations of the cervix Цитологическое исследование шейки матки 5,00
12.71 Citoloģ.izmeklējumi no cervikālā kakla (3) Cytological examinations of the cervical neck (3) Цитологическое исследование шейки матки (3) 5,00
12.72 Dūriens pirkstā Sting in the finger Жало в палец 1,10
12.73 Asins nonemšana no vēnas ar vienreizējo šļirci vai vakutaineru Collecting blood from a vein with a disposable syringe or vacutainer Забор крови из вены одноразовым шприцем или вакутейнером 3,60
12.74 Reoencefalogrāfija ar medikamentu provi Rheoencephalography with medication trial Реоэнцефалография с пробой медикаментов 8,40
12.75 Elektroencefalogrāfija Electroencephalography Электроэнцефалография 12,50
12.76 Reovazogrāfija ekstremitātēm (ar medik.) Rheovasography for extremities (with medicine) Реовазография конечностей (с лекарством) 8,10
12.77 Veloergometrija Cycle ergometry Велоэргометрия 21,00
12.78 Elektrokardiogrāfija Electrocardiography Электрокардиография 5,70
12.79 Elposanas funkcijas izmeklējumi Respiratory function tests Дыхательные функциональные тесты 2,70
12.80 Audiometrija-dzirdes sliekšna pārbaude Audiometry - hearing threshold test Аудиометрия - проверка порога слышимости 8,50
12.81 Audiometrija - ekspress Audiometry - express Аудиометрия - экспресс 4,30
12.82 Dzirdes pārbaude,ieskaitot ar kamertoniem Hearing test, including with tuning forks Проверка слуха, в том числе камертонами 2,10
12.83 Vertibulārā aparāta funkciju pārbaude Vertibular apparatus function test Тест функции вертибулярного аппарата 2,80
12.84 Balsenes izmeklēšana Examination of the larynx Осмотр гортани 3,60
12.85 Timponometrija Tymponometry Тимпонометрия 10,00
12.86 Tūpļa zarnas izmeklēšana Rectal examination Ректальное исследование 5,00
12.87 Krāsu maņas noteikšana Determination of the sense of color Определение чувства цвета. 2,80
12.88 Acs iekšējo daļu apskate Examination of the internal parts of the eye Осмотр внутренних частей глаза 2,80
12.89 Redzes lauka noteikšana (perimetrija 1 acij) Visual field determination (perimetry for 1 eye) Определение полей зрения (периметрия на 1 глаз) 5,00
12.90 Redzes asuma noteikšana (vizometrija) Determination of visual acuity (visometry) Определение остроты зрения (визометрия) 5,70
12.91 Tonometrija-acs iekšējā spiediena noteikšana Tonometry - determination of intraocular pressure Тонометрия - определение внутриглазного давления 5,70
12.92 Keratorefrakcija Keratorefraction кераторефракция 6,40
12.93 Dioptometrija Dioptometry Диоптометрия 2,80
12.94 Myo/CK-MB/Tropinina tests Myo/CK-MB/Tropinin Assay Myo/CK-MB/анализ тропинина 5,80
12.95 Rapid Signal hepatīta "B" (HBs Ag) Rapid Signal hepatitis "B" (HBs Ag) Гепатит "В" Rapid Signal (HBs Ag) 2,70
12.96 Vīrusa hepatīta "C" (HCV) tests Hepatitis C (HCV) test Тест на гепатит С (ВГС) 2,70
12.97 Deguna blakus dobumu ultraskaņas izmeklējums Ultrasound examination of the paranasal sinuses Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 11,50
12.98 Datorspirometrija Computer spirometry Компьютерная спирометрия 10,00
12.99 holtera monitorēšana no 18-24 stundas holter monitoring from 18-24 hours холтеровское мониторирование с 18-24 часов 23,00
13.01 Primāra izmekl.un anamn.datu ievākšana,zobu formula Collection of primary research and anamn. data, dental formula Сбор первичных исследований и анам.данных, зубная формула 7,10
13.02 Higiēnas indeksa noteikšana Determination of hygiene index Определение индекса гигиены 4,30
13.03 Pacienta informēšana par hig.pasākumiem ar instruktāžu un vingrinājumiem Informing the patient about hyg. measures with instruction and exercises Информирование пациента о гигиенических мероприятиях с инструкцией и упражнениями 6,40
13.04 Zobakmens noņemšana ar pulēšanu vienam zobam Tartar removal with polishing for one tooth Удаление зубного камня с полировкой одного зуба 3,60
13.05 Zemsmaganu zobakmens noņemšana vienam zobam Subgingival tartar removal for one tooth Удаление поддесневого камня на одном зубе 3,60
13.06 Zobu mīksto aplikumu noņemšana visā mutē Removal of soft dental plaque throughout the mouth Удаление мягких зубных отложений по всей полости рта 5,00
13.07 Pigmenta plankumu noņemšana vienam zobam Removal of pigment spots for one tooth Удаление пигментных пятен за один зуб 2,10
13.08 Apstrāde ar pretkariesa un pretplankumu preparātiem Treatment with anti-caries and anti-stain preparations Обработка препаратами против кариеса и пятен 4,30
13.09 Medikamentozā smaganu apstrāde Medicated gum treatment Медикаментозное лечение десен 5,00
13.10 Zobakmens noņemšana no augšējā un apakšējā žokļa ar medikamentozo apstrādi Removal of tartar from the upper and lower jaw with medicinal treatment Удаление зубного камня с верхней и нижней челюсти медикаментозным лечением 57,00
13.11 Zobakmens noņemšana ar medikamentozo apstrādi,1 seansā-1 žoklis Tartar removal with medical treatment, 1 session - 1 jaw Снятие зубного камня с медикаментозным лечением, 1 сеанс - 1 челюсть 21,00
13.12 Aplikācijas ,gēli Applications, gels Аппликации, гели 5,70

How to find us

Region Riga, Marupe district, the airport "Riga"

The order for car entry into clinic's parking lot:

  1. Leave the car in front of a barrier, without interfering the passage for other vehicles.
  2. Climb (at III floor) to clinic registry, and obtain a free badge for car entry.
  3. In case of emergency, contact the reception by phone 67207003.

Map